Biểu mẫu kế toán HTX - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

...

Ngày 11-06-2021

BIỂU MẪU KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ SỐ 24/2017/TT-BTC

 

1. BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN [Mẫu số F01 - HTX]

2. BẢNG CHẤM CÔNG [Mẫu số 01a-LĐTL]

3. BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ [Mẫu số 01b - LĐTL]

4. BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG [Mẫu số 10 - LĐTL]

5. BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI [Mẫu số 11 - LĐTL]

6. BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA [Mẫu số S07-HTX]

7. BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ [Mẫu số 06-LĐTL]

8. BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG [Mẫu số 02-LĐTL]

9. BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG [Mẫu số 03-LĐTL]

10. BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI (DÙNG CHO THUÊ NHÂN CÔNG, THUÊ KHOÁN VIỆC) [Mẫu số 07 - LĐTL]

11. BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH [Mẫu số B09 - HTX]

12. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH [Mẫu số B02 - HTX]

13. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH [Mẫu số B01 - HTX]

14. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA HỢP TÁC XÃ [Mẫu số F02 - HTX]

15. BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHO THÀNH VIÊN VAY VỐN [Mẫu số F04 - HTX]

16. BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ [Mẫu số F03 - HTX]

17. BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN [Mẫu số 09 - LĐTL]

18. BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

19. CHỨNG TỪ GHI SỔ [Mẫu số S02a-HTX]

20. DANH MỤC BIỂU MẪU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN [PHỤ LỤC 3]

21. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN [PHỤ LỤC 1]

22. GIẤY ĐI ĐƯỜNG [Mẫu số 04- LĐTL]

23. HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN [Mẫu số 08 - LĐTL]

24. NHẬT KÝ SỔ CÁI [Mẫu số S01-HTX]

25. PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH [Mẫu số 05- LĐTL]

26. PHỤ LỤC 1 DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

27. PHỤ LỤC 2 DANH MỤC, BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

28. PHỤ LỤC 3 DANH MỤC BIỂU MẪU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN

29. PHU LUC 4 MAU SO - HTX1

30. PHU LUC 5 MAU SO-HTX2

31. PHU LUC 6 MAU SO-HTX3

32. PHU LUC 7 MAU SO-HTX4

33. PHU LUC 3 SOKTNOIDUNGVAPPGHICHEP

34. PHU LUC 4 BAO CAO TAI CHINH

35. SỔ CÁI (DÙNG CHO HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ) [Mẫu số S02c1-HTX]

36. SỔ CÁI (DÙNG CHO HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ) [Mẫu số S02c2-HTX]

37. SỔ CÁI (DÙNG CHO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KỲ CHUNG) [Mẫu số S03b-HTX]

38. SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH [Mẫu số S17-HTX]

39. SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG [Mẫu số S16-HTX]

40. SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN [Mẫu số S19-HTX]

41. SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ [Mẫu số S28-HTX]

42. SỔ CHI TIẾT PHẢI THU CỦA THÀNH VIÊN TỪ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ [Mẫu số S24-HTX]

43. SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ THÀNH VIÊN CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ [Mẫu số S25-HTX]

44. SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY [Mẫu số S15-HTX]

45. SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) [Mẫu số S12-HTX]

46. SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ [Mẫu số S13-HTX]

47. SỔ CHI TIẾT THEO DÕI KHOẢN HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC KHÔNG PHẢI HOÀN LẠI [Mẫu số S29-HTX]

48. SỔ CHI TIẾT THEO DÕI KHOẢN HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC PHẢI HOÀN LẠI [Mẫu số S30-HTX]

49. SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC HOÀN LẠI [Mẫu số S21-HTX]

50. SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM [Mẫu số S22-HTX]

51. SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) [Mẫu số S06-HTX]

52. SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ [Mẫu số S02b-HTX]

53. SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT [Mẫu số S04b-HTX]

54. SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG [Mẫu số S03a4-HTX]

55. SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN [Mẫu số S03a2-HTX]

56. SỔ NHẬT KÝ CHUNG [Mẫu số S03a-HTX]

57. SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG [Mẫu số S03a3-HTX]

58. SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN [Mẫu số S03a1-HTX]

59. SỔ QUỸ TIỀN MẶT [Mẫu số S04a-HTX]

60. SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH [Mẫu số S09-HTX]

61. SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG [Mẫu số S05-HTX]

62. SỔ TỔNG HỢP KHOẢN PHẢI THU THÀNH VIÊN TỪHOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ [Mẫu số S27-HTX]

63. SỔ TỔNG HỢP KHOẢN PHẢI TRẢ THÀNH VIÊN CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ [Mẫu số S26 -HTX]

64. SỔ THEO DÕI CÁC QUỸ CỦA HỢP TÁC XÃ [Mẫu số S32-HTX]

65. SỔ THEO DÕI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO THÀNH VIÊN [Mẫu số S23-HTX]

66. SỔ THEO DÕI CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU [Mẫu số S33 -HTX]

67. SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG [Mẫu số S10-HTX]

68. SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ [Mẫu số S14-HTX]

69. SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG [Mẫu số S20-HTX]

70. SỔ THEO DÕI VỐN GÓP CỦA THÀNH VIÊN [Mẫu số S31-HTX]

71. THẺ KHO (SỔ KHO) [Mẫu số S08-HTX]

72. THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH [Mẫu số S11-HTX]

73. THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ [Mẫu số S18-HTX]

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 327
Đã truy cập: 221566
THÀNH VIÊN